Yleistä

 1. e-tunnus.fi on Suomen e-tunnus Oy:n (y-tunnus 2552868-8) ylläpitämä palvelu. Palvelun käyttö aloitetaan rekisteröitymällä verkkosivustolla www.e-tunnus.fi.
 2. Rekisteröinti on maksutonta eikä se edellytä laskutuksen aloittamista tai sido muutenkaan mihinkään. Rekisteröitymällä palveluun sekä käyttämällä palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja.
 3. Työnsuorittajalla tarkoitetaan henkilöä joka tekee laskutettavan työn.
 4. Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan Suomen lakia kaikessa toiminnassaan.
 5. Työnsuorittaja sopii henkilökohtaisesti suoraan toimeksiantajan kanssa työsuorituksen toteuttamisesta sekä hinnoittelusta, e-tunnus suosittelee tämän sopimuksen tekemistä kirjallisesti.
 6. Työnsuorittajan pitää määritellä oma laskutushintansa niin, että maksettava bruttopalkka ei alita yleissitovassa työehtosopimuksessa määriteltyä palkkatasoa.
 7. Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä.
 8. Työnsuorittaja on vakuutettu E-tunnus-palvelun kautta lakisääteisillä vakuutuksilla. Työntekijöiden turvana on lisäksi 1.000.000 euron vastuuvakuutus, jonka tehtävänä on korvata mahdolliset toimeksiantajalle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot kulloinkin voimassaolevien vakuutusehtojen mukaisesti. Työnsuorittaja on vastuussa aiheuttamastaan vahingosta henkilökohtaisesti siltä osin kuin e-tunnuksen vastuuvakuutus ei vahinkoa korvaa. Työnsuorittaja on vastuussa myös mahdollisesta vakuutuksen omavastuuosuudesta. e-tunnus ei missään tilanteessa anna takuuta työnsuorittajan tekemästä työstä eikä suorita tuotevastuulain (649/1990) mukaisia korvauksia. Ennen työn aloitusta on työnsuorittajan ilmoitettava työn teettäjälle e-tunnuksen roolit ja vastuut asiassa.
 9. Verotuksen ja kirjanpidon osalta työnsuorittaja katsotaan Suomen e-tunnus Oy:n työntekijäksi. Muuten työnsuorittajan oikeudellinen asema saattaa kuitenkin poiketa siitä. Työttömyysetuuksien osalta työnsuorittaja voidaan katsoa omassa työssä työllistyväksi henkilöksi. Suomen e-tunnus Oy ei ole vastuussa mahdollisista työttömyysetuuksien katkeamisista tai muistakaan työnsuorittajaan kohdistuvista viranomaistoimenpiteistä.
 10. Suomen e-tunnus Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä laskutustoimeksiantoa, kulukuitteja tai matkakorvauksia. Palkkaa ei myöskään voida maksaa ennen kuin laskuun liittyvät asiakirjat (mm. kulukuitit) on toimitettu asianmukaisesti. e-tunnus ei vastaa postin postissa mahdollisesti tapahtuneista katoamisista.
 11. Mahdollisissa riitatilanteissa työnsuorittaja sopii työsuoritukseen liittyvät erimielisyydet suoraan toimeksiantajansa kanssa.
 12. Työnsuorittaja ei ole oikeutettu tekemään minkäänlaisia osamaksu-, luotto- tai alihankintasopimuksia e-tunnuksen puolesta. Niin ikään työnsuorittajalla ei ole oikeutta tehdä hankintoja laskulla e-tunnuksen nimiin. e-tunnuksen yritystunnuksen käyttäminen arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueelta ei ole työnsuorittajalle luvallista.
 13. Suomen e-tunnus Oy:llä on oikeus periä yhtiölle aiheutuneet kustannukset joko käyttäjältä tai laskutettavalta riippuen siitä kenen toiminnasta kustannuksia tulee. Esimerkiksi mikäli käyttäjä tekee laskun teossa virheen, voidaan aiheutuneet kustannukset periä käyttäjältä. Mikäli laskutettava maksaa laskun väärällä summalla tai aiheuttaa omalla toiminnallaan muita kuluja, voidaan nämä kulut periä laskutettavalta.

Palkan määräytymisestä

 1. Brutto- eli kokonaisansio määräytyy työnsuorittajan laskutuksen perusteella. Laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta vähennetään voimassa oleva palvelumaksu sekä työnantajalle että työntekijälle laissa määritellyt lakisääteiset sivukulut.
 2. Palvelumaksun suuruus on 3-5 prosenttia arvonlisäverottomasta laskutushinnasta riippuen työnsuorittajan kokonaislaskutuksesta siihen asti. Palvelumaksun kertakohtainen minimiveloitus on 20 €, joka veloitetaan palkanmaksun yhteydessä.
 3. Työnsuorittaja toimittaa e-tunnukselle voimassa olevan verokortin palkanmaksua varten. Mikäli verokortti puuttuu, palkasta pidätetään 60%:n vero.
 4. e-tunnus laskee palkan ja maksaa sen työnsuorittajan tilille palkanmaksutoiveen mukaan joko viimeistään seuraavana arkipäivänä toimeksiantajan maksettua laskun ja suorituksen saavuttua e-tunnuksen tilille tai viimeistään seuraavana arkipäivänä työnsuorittajan ilmoitettua ne suoritetut laskut, joista haluaa palkan muodostuvan.
 5. Työhön liittyvät verovapaat kulukorvaukset ja päivärahat korvataan kuitteja vastaan. Kulukorvauksia voidaan maksaa työmatkoista (poislukien kodin ja työpaikan välinen matka), oman auton käytöstä sekä työhön liittyvistä materiaalikuluista. Käyttäjä ei voi vähentää käyttöomaisuushankintojaan (kuten koneet, kalusto, laitteet, autot, rakennukset jne.) e-tunnuksen kautta, sillä muuten ne siirtyvät e-tunnuksen omistukseen. Nämä pitkäaikaiset työvälineet, koneet ja laitteet tulee vähentää käyttäjän omassa verotuksessa.
 6. Työnsuorittaja vastaa, että ilmoitettujen verottomien kulukorvausten tiedot ovat oikein. Kulutositteiden päiväykset eivät saa olla enempää kuin kaksi kuukautta palkanmaksun päivämäärää vanhempia.
 7. Työnsuorittaja ymmärtää, että verovapaiden korvausten maksaminen ei saa johtaa tilanteeseen, jossa ansiotaso alittaa toimialakohtaiset minimipalkkasäädökset.
 8. Laskutukseen liittyvistä yli 500 euroa ylittävistä yksittäisistä tavara- ja laitehankinnoista ja niiden vähennysoikeudesta on sovittava aina e-tunnuksen kanssa.
 9. Jokaisen palkanmaksun yhteydessä e-tunnus lähettää työnsuorittajalle maksuerittelyn postitse. Pyyntöä vastaan työnsuorittaja on oikeutettu saamaan e-tunnukselta työsopimuksen sekä työ- ja palkkatodistuksen.
 10. Mikäli työnsuorittajalla on e-tunnukselle maksamattomia suorituksia, voi e-tunnus pidättää näiden suoritusten määrän mistä tahansa laskusta.

Express palkka

Työnsuorittajalla on tietyin ehdoin mahdollisuus express palkkaan, tällöin työnsuorittajalle maksetaan palkka seuraavana pankkipäivänä siitä kun lasku on luotu ja lähetetty. Express palkka tehdään aina työnsuorittajan nimenomaisesta pyynnöstä. Express palkkaa voi pyytää kun laskutettava on yritys ja sama työnsuorittaja on laskuttanut samaa yritystä jo vähintään kerran aiemmin. Lisäksi laskun maksuehto ei voi olla pidempi kuin 14 päivää. Expressinä maksettava summa voi olla maksimissaan 5.000 euroa sisältäen palkan ja lomarahojen lisäksi myös verottomat kulukorvaukset. Express palkan maksamisesta peritään 3%:n lisäpalvelumaksu. Mikäli laskutettava ei maksa laskuaan 30 vuorokauden kuluessa, peritään maksettu palkka takaisin. Mikäli työnsuorittaja ei maksa saamaansa korvausta vapaaehtoisesti, häneltä peritään myös perinnästä aiheutuneet kustannukset. e-tunnus voi halutessaan ja syytä ilmoittamatta kieltäytyä express palkasta.

Muut asiat

Mahdollisissa perintätilanteissa e-tunnus perii laskun maksajalta erääntyneitä saatavia. Vapaaehtoinen perintä on työnsuorittajalle maksuton. Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan maksumuistutusten ja –vaatimusten lähettämistä, maksusuunnitelmien tekemistä sekä trattaperintää. Mikäli laskua ei saada vapaaehtoisen perinnän keinoin perittyä laskutettavalta, työnsuorittajalla on mahdollista pyytää saatavan siirtämistä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan tuomioistuimessa tapahtuvaa viranomaisperintää, jossa saatavalle haetaan ulosottokelpoinen päätös. Työnsuorittaja vastaa tällöin oikeudellisesta perinnästä aiheutuvia kuluista, mikäli näitä ei saada perittyä laskun maksajalta.

e-tunnus huolehtii palvelun käyttäjien tietosuojasta henkilötietolain (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) mukaisesti.

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi ja e-tunnus pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja milloin tahansa. Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita sopimusehtoja seuraavasta laskusta alkaen.